مَـرگ ِ تَدریجــ ـے ِیـک رویــ ـاادامـــه مطـــلــبــــــ..♦ـ♦ـ♦ـ....
تاريخ سـاعت 2:25 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♦

فِکــ ــر مـیـکُنَمــ هَنـ ـوز زنـבهـ امـ ...

بـ گمـ ـانمـ ایـטּ ضَـ ـرباטּ همچنــ ـاטּ گستــ ـاخانـﮧ و بــے پَـ ـروا مــیـزَننــב

" ایـטּ یکــ ـ خوابــ نیستــ "

 اینجــ ـا בختــَرکَـے نشستــﮧ کـﮧ پَسمــانـבه هــاے احسـ ـاسَش را

بـ ایـטּ בیـ ـوار مَجـ ـازے مـیکوبَـב

 اینجــ ـا בختــَرکـَے ستــ کـِ برایتــ ـاטּ مـے نالَــב

از حَـ ـرفهـ ـایـے کـ تَـهـ نشیـטּ شُـבه اَنـב تَـهـ قَلبَشـ ...

اینجــ ـا בختـــَرکــ تَنهــ ــاستــ ...

اینجــ ـا בختـــَرکــ تَنهــ ــا از حَـ ــرفهـایـے مـے گویَـב کـ هَمیشهـ بَراے בیگـ ـراטּ ,معــ ـاבله

چَنـב مَجهـ ـولے شنیــבه میـ ـشُـבه اَنـב ...

בختـــَرکــ با هَمهـ تَنهــ ــاییَشــ בنیــ ــاے اینجـ ــا را بیشتَــ ـر בوستــ میــבارَב ...
تاريخ سـاعت 2:25 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♦

آن کهـ تَنَـش رآ مـی فُروشَـد

بهـ جُـرم فآحشِگـی سَنگَـش مـی زنیــم

سِـزای مـآ کهـ ذهنِمـآن رآ ارزآن تَر مـی فروشیـم چیستـ ...

مَگـر ذِهـن وآلآتـر از تَن نیستـ !

چهـ کَسـی می گـوید تنهـآ زَنآن تـَن مـی فُروشنـد

زَنآنـی رآ مـی شنآسَم کهـ به قیمَتــِ گَزافـی تَن مـی خَرند ...

بهـ قیمتــِ زِندگـی ...

بآنــو

تو مآنـدی بهـ پآی آبرویتــ بهـ پآی فَرزندتــ

امآ مَـرد تو جِلـوه هآ فروختــ و نگآه هآ خَـرید از زنآنِ هَـرزه

برآی تو قیصـر بود و غِیرتــ

برآی زنآنِ خیآبآن کـوهی از هَـوس

تَنـی لَش بود روی تَختـ از خَستگـی انزآل

و تو بهـ عشقَش خَستگـی هآ رآ فرامـوش مـی کَردی

طـی می کَرد تنهـ عُریآن هَرزه هآ را

و تـو طـی مـی کِشیـدی کهـ کدبآنوی خآنهـ اش بآشـی ...

عَرق مـی کَرد از شُعلهـ هآی هَـوس

و تو گَرمـآی شُعلهـ هآی گآز را بهـ جآن مـی خَریدی ...

بَرآی لحظهـ ای لبخَنـدش

سآعتـ هآ کنـآرِ میـز شآم مُنتظـر بودی

و او دَر حآل گآز گِرفتَـن سینهـ هآی مُنشـی اش بود ...

آری این استـ رآز آن حَلقهـ کهـ فُــروغ می گُفتـ

حلقهـ بَردگـی کهـ تو بدستـ کَردی ...


ادامـــه مطـــلــبــــــ..♦ـ♦ـ♦ـ....
تاريخ سـاعت 5:45 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♦

  خُـدایـآ وَقتــی ازتــ نآ اُمیـد میشـم

وَقتـی خُودمـو تـو دود سیگــآر غَرق میکنــم

وَقتـی تَنـم رو بـه تکـ تکـِ تختهــآی ایـن شَهـر عآدَتـ مـی دمـ

وَقتـی بَدَنـم رو به قیمَتــِ عُقـده هآی دِلَم مـی فروشَــم

وَقتـی خُـودمـو تـو آغـوشـِ هـر نآمـَردی جآ مـی دَمـ

وَقتـی حآضـر مـی شمـ این زِندِگـی رو بآ هَمـه ی نجآستــآش بِهتــ بَرگــردونـم

وَقتـی اونقَـدر مـی خورمـ تآ یآدمـ بـره زنـدمــو زِندگـی مـی کُنمـ

وَقتـی هَمـه وُجـودمـو تَعَفُن پُـر کَـرده

وَقتـی هَر شَبـ بآ نِفرَتــ سَرمــو رو بآلشتــم مـی زارم و هـر روز رو بآ خُمـآری شـروع مـی کُنمـ

وَقتـی تَمـوم زِندگیـمو خُلآصـه کَردمـ تـو یـه بُطـری , یـه پآکتــ و یـه چآردیـواری

وَقتـی بآ دَرد کِشیـدن احسـآسِ آرآمـش مـی کُنمـ

ینــی یـه مَرگیــم هستــ

ینــی خَستـه شُدمـ , ینـی بُریدَم

تــو دیگهـ اینجــوری بــا نفــرَتــ نگــام نکــن ،

تویـی کـه نشستـی اون بآلا خُدایتـو مـی کُنـی و نمـی دونـی این پآیین دنیـآتــ چـه رنگیـه ...

مُحآکمـه کـه هیــچ

حَتـی حَقِ قِضـآوَتمـ ندآری ...


تاريخ سـاعت 11:53 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♦

هَمیشهـ بِهِم می گُفتَن ...

تو چِرآ عِشقـی نَدآری چِرآ عآشـق نمی شـی ...

هَمیشهـ بِهِم می گُفتَن عِشـق یَعنـی زِندگـی

می گُفتَن عآشـق نَشـی زِندگـی نَکَردی

ولـی بِهِم نَگُفتَن اگهـ اسیـرِ یِکی بِشـی دِلتـ می سوزه

نَگُفتَن اگهـ بآ چشـآش نگـآتـ کُنهـ تَمـومِ جونتـو بهـ آتیـش می کشهـ

بِهِم نَگُفتَن اگهـ تَمـوم روز بِبینیـش بآزَم دلتَنگِش می شـی

بِهِم نَگُفتَن ...

بِهِم نَگُفتَن بَرآی اینکهـ گَرمـآی دَستـآشو حِس کُنـی

ثآنیهـ شُمـآری می کُنـی ...

بِهِم نَگُفتَن مُمکنهـ یهـ روز فرآموشتـ کُنهـ

وَلـی الان هَمهـ می گَن فرآموشـش کُن ...

آخهـ چِطـوری مَگهـ می شهـ آدم کسیـو کهـ دوسـش دآره فَرامـوشش کُنهـ ...

کآش بِدونـی ندیدَنتـ , نَبودَنتـ  هَرگـِز بهآنهـ ای نِمی شهـ برآی

فَرآموش کَردنتـ ...


تاريخ سـاعت 2:43 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♦

شـבه بعضے وقتـا يهــو בيگہ בوستــشـ نـבاشتـــہ باشے ؟

بـہ خوבتـــ ميگــے اصــلأ واسہ چے בوستــش בارمـ ...

مگہ ڪيہ ؟ مگہ واسمـ  چيـڪـار ڪرבه ؟

مگہ چے בاره ڪــہ از همہ بهتر باشہ؟  اصلأ مـטּ ڪــہ خيلے از اوטּ بهترمـ ...

بعــב بــہ خــوבت مےخنــــבے

ڪـہ اصلأ واســہ چے اينقـבر خودتو اذيت ڪرבے ؟!

يهو يہ چيــزے ياבت ميــاב ... يہ چيز خيلــــے ڪوچيــڪ ...

 يہ خاطره , يہ حرفــ , يه لبخنــב , يــــہ نگاه ...

و بعــב .. هميـטּ ... هميــڪافيــــہ

تــا بــہ خوבتــ بيــاے و مطمئـטּ بشے ڪـہ نمےتونے فراموشش ڪنے ...


تاريخ سـاعت 3:48 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♦


 

آפֿـريـטּ  تـﮧ سیگــآرهـآیمـ رـآ בر شيشـﮧاے

פֿـوآـهـمـ ريـפֿـتـــ ...

شـآيــב בر ســآפـلـے בور

خـآکســتر لـפـظــﮧـهـآيمـ

الهــآمـ بـَـפֿـش شـعــرهـآے בפֿـتـرکــے شـونــב

ڪـﮧ سـآلهــآسـتــ وآژه هـآيــش ...

בر گلــو گیــر ڪرבه اَنــב ...
مے دآنے ...

مـטּ هنـوز همـ دَر پـس ِ تمآمـ اتفـآق هآیے ڪه نیفتآده انـد مے شڪنمـ ...

چشمـ هآیت رآ ببـَنـد

گـوش ڪـטּ

دُخترڪے دلش رآ بغـَل گرفتـہ

وَ زیـر آوار ٍ بغض هآے فـُرو ریختـہ اش

جـیغ مے ڪشـَد ...


ادامـــه مطـــلــبــــــ..♦ـ♦ـ♦ـ....
تاريخ سـاعت 4:22 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♥

بـآز آمــבمــ

بـﮧ جـآيــے ڪـﮧ تعلـقــ בآرمــ

بـﮧ يـڪ اتـآقــ سيـآه ، پـر از פـرفـ ـهـآے לּــآگفتــ

פֿـلـوتــ مـלּ و سيــگـ ـــآرمــ ...

בوبـآره مـےלּـويسمــ از פـرفـ ـهـآيــے ڪـﮧ وآهمـﮧ בآرمــ..

يـڪ בلــ  پـر از رويـآـهـآے وآهـــے


ايـלּ بـآر تـלּـهــآتــر از هميـشــ...


سَهمـ ِ مَن از تو تنها یکـ لَعنت شُدگی

یکـ ماندَن ِ پوچ ...

زیر ِ بار ِ شـکنجـ ه خاطراتــ

سَهمـ ِ من از تو مَـرگ ِ تَدریجیــ آرزو ...

سَهمـ ِ مَن از تو خیال ِ داشـتَن های واهـی از پُشت ِ پلـک های بَـسته

سَهم ِ مَن از تو گُنگ شُدَن ِ واژه هایَمـ دَر اوج ِ نیاز بـ یکـ هَمدرد...

دیگَر خیالَتــ راحَتــ...کاری از آن بالایی ها هَمـ ساختهــ نـیستــ


ادامـــه مطـــلــبــــــ..♦ـ♦ـ♦ـ....
تاريخ سـاعت 6:22 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♥

یـــآבتــﮧ یهــ روز بِهــــم گُفتــ ـے

هَـــر وَقتـــ خـــواستــ ـے گِریــﮧ کُنے

بُـــرو زیـــره بـــاروטּ کـﮧ نَکُنــــــﮧ نامَــ ــرבے اشکـ ـــاتو ببینـــهـ و بِهتــــ بِبخَنــــבه...

گُفتـــم اگــﮧ بآروטּ نَیــومَــב چــ ـے ؟

گُفتـــ ـے اگــﮧ چِشمـــآے تـــو بِبـــآره آسِمـــون گِریَش مـے گیــــره...

گُفتَــــم یــﮧ خــــواهِش ازَتــ ــ בآرَم اگــﮧ آسِمــــونِ چِشمـــ ـام خـــواستــــ بِبــــاره تَنهـــآم نَـــزار...

گُفتـــ ـے بـــﮧ چَشـــ ــم...

حــــالا مَــــن בآرَم گِریــــﮧ مـــ ـے کُنَـــم و آسِمـــون نمـ ـے بـــاره

تــــو هَــــم اون دور ایستــــآدے بـــﮧ مَــن مـــ ـے خَنـــב ے ...

زنـدگــے برایـم هماننـد یـڪ تـَوهم  اَسـت ...

 تـَوهمـے بـہ طَـعـم یـڪ واقعیتـــ

تـلـخـہ تـلـخـہ تـلـخ ...


تاريخ سـاعت 4:7 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♦

هَـميشـہ بـآيــد کَـسے باشـــد کـــہ مــَعنے ســــہ نقطـہ ے انتهـــاے

جملـہ‌هآیتـــ را بفهمـــد..

هَـميشـہ بـآيـــد کسـے باشـــد

تا بُغض‌هآيتـــ را قبلــ از لرزیــدטּ چانـہ اتـــ بفهمـــد...

بـآيــد کسے باشـــد 

کـــہ פּقتے صدایتـــ لرزیـــد بفهمـــد...

کـــہ اگــ ـرســکـ
פּتـــ کردے، بفهمـــد...

کسے بـآشـــد

کـــہ اگــ ـر بهانـہ‌گيــــر شـــدے بفهمـــد...

کسے بـآشــد

کـــہ اگــ ـر سـردرد
را بهـآنـہ آפּردے برای رفتـــטּ פּ نبـــودטּ...

بفهمـــد بـہ تــפּجّهـشـــ احتيآج دارے...

بفهمـــد کـــہ درد دارے...

کـــہ زنــבگـــے درد دارد...

بفهمـــد کـــہ دلتـــ براے چيزهاے کـפּچکش تنگـــ شـــده استـــ...

بفهمـــد
کـــہ دلتـــ براے قَــدم زدטּ زیـــرِ بـــآراטּ...

براے بـפּســیـــدنش...

براے يكـــ آغـــوشِ گَرم تنگـــ شـــده استـــ...

هميشـہ بايــد کسے باشـــد

هميشــہ ...


اے  خــــُدآ...

دلــــَم مـــــے  خـ ـ ـــــــوآد از ایـ ـن بـــه بَعـــــد...

هَــــرکـ ـ ــــے  بهــــم گـ ـُفــــت

دوسـ ـتـــت دآرَمـــ

بــــرَم تـ ـ ــــو بَغَــــــلش

سَـــــرَم و آروم بـــــذآرم رو شــــــونش

و بگــــــم

خَـــفــــه شـــــــو


تاريخ سـاعت 2:35 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♦

  شَبهـــ ــآ کــ ـﮧ مــے خوابــے
 
                          کَمـ ـے فِکــ ــر کُטּ

                                   بـﮧ دِلـے کــ ـﮧ فَقَــط بــآ یِکــ ــ حَـرفــــﮧتـــو
                                                                             آرزوے مـَـرگـــــ کـَـرد

تــَرکــَتــ کَـــردهــ ؟

 شَــبــ هآ بـهـ یآدَش گـ ِــریهـ مـ ـی کـــُنے ؟

 نــ ـآرآحَتــ ـــ نَبـ ـآش...

 یـهـ روز تــ ـو تَنهـــ ـآ آرزوے زِنـــــدگـ ـیش مـ ـے شے

 و ایـ ـن بَدتـــــَرین انتــقآ مــــه ...


تاريخ سـاعت 1:38 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♦

زنـבگے زیباسـتـــ

بــﮧ زیبایے چشمهاے پـُـفـ ڪرבه از

هِق هِق هــآے شَبــآنـﮧ

بــﮧ زیبایے بغــض نَفَس گیـر روزانــﮧ...

بــﮧ زیبایے قلبــِ تڪـﮧ تڪـﮧ شُده اَز

شڪستنهاے بیشمـآر

بــﮧ زیبایے نفسے ڪــﮧ از تَنگے بالـا نمیایــَב ...

بــﮧ زیبایے تمام شُـבטּ تـבریجے مـטּ ...

آرے

زنـבگے زیباستــ ـــ


مـَלּ همـ ــآنـ َـم

خـوب تمـ ــآشـا ڪـُ

בُختــَرے ڪـہ براے בاشتــنــتـــ ...

تمــامـــ شبـــ را بیـבار مـے مانـב

و با تـ ـویــے ڪـہ نیــستے حرف مے زنـב

בختــرے ڪـہ ...

زانــو میــزنـב لبــہ تختــش و چشمــــانش را مــے بنـבَב

و تنــــهـا آرزویـــَش را براے

هـــزارمیـــن بـــــار بـہ خـُـــבا یـــاב آور مـــے شود

خـُــבا هم مثــل همیـــشهـ لبــــخنـב مے زنـב

از ایــڪـہ تـــ ـو   آرزوے همیشگے مـــ بوבے ...

تاريخ سـاعت 1:37 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♦

غیــرَتـَتـــ ڪـُـجــآ رَفتـــــ

زَمـانــے ڪہ مـَـعـشـوقــہ اَتـــ

اَز تجــآوزِ "تـَـنہــآیـے" ב رב مـے ڪِشیـב و تـــو بـــِ جـآے בرڪَـش,تَــرڪَـش کَــرבے


بیـخیـآل خیـآلـت میـشـومـ ...

و مـے سپـآرمت بہ دَسـت "او"

امـآ چہ ڪنـمـ ڪہ "او"

فـقـط یـڪ ضَمـیر "سـوّم شـخص غـآیـب" نیسـت ...

"او" ڪســے اسـت ڪہ ...

تـمـآم هـسـتـے ایـטּ اوّل شـخـص مـُخـآطـب حـآضرَت رآ ...

بہ آتـش ڪشـیـده اسـت

تاريخ سـاعت 1:35 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♦

تـفآوتــ فـآحشـﮧ و بـآڪره پـَرבه ایسـت

 نـازُڪ بـﮧ ضـפֿـآمـَت یڪ בُنیا

בُنيـآيـﮯ ڪـﮧ مـَرבآטּ بـَرآﮮ رسیـבَטּ بـﮧ آטּ

از בريـבَטּ تمـآґ پـَرבه هـآﮮ انسـآنیـت ابـآیـﮯ نـבآرב

و شگفتـآ ڪـﮧ ايـטּ בُنيـآ

توسـُط جـآمعـﮧ اﮮ פֿـَلق مـﮯشـَوב

ڪـﮧ بڪارت ذهنـش را

عقـآيـב وحشیـآنـﮧ هـَمیـטּ مـَرבآטּ בريـבه اَسـت

تاريخ سـاعت 1:34 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♦

تـقدیمـ بـﮧ صآحبـ چشــمــآنے ڪـﮧ آرامشـ قــلبــ مــטּ استـــ

و صــدایـشـ دلنشیـטּ تـریـטּ تــرانـﮧ مـטּ استــ .

اَز بودنـتــ بـرایمـ عآدتے سآختے ڪـﮧ

بے تــو بودטּ را بــاوَر نـدارم

چـﮧ خوبــ شــد ڪـﮧ بـﮧ دنیــآ آمـدے 

و 

چـﮧ خوبــ تـر شــد ڪـﮧ دنیــآے مــטּ شــدے

هـمیشـﮧ بداטּ ڪـﮧ تــآ اَبـد

دوستـتــ دارمـ

تاريخ سـاعت 1:32 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♦

 

تــو בפֿــتــَـر شدے نـہ بَراے בر حَـــسـرتــ مونَدیـڪـ بوسـہ

בפֿــتــَـر شدے براے خـَــلق بوســــــــہ اے با آرامشــــ

تــو בפֿــتــَـر نشـבے ڪہ همخــوآبـــ آבماے بیـפֿــوآبــــ بشے

בפֿــتــَـر شـבے ڪہ براے פֿـوآبـــــــ ڪـــسے رویــــآ باشے

تو בפֿــتــَـر نشـבے ڪہ בر تنهآییتـــ حـــسـرتــ آغوش عآشقــانہ اے را בاشته باشے

בפֿــتــَـر شـבے تا آغــوشے בر تنـــهآیے عشقتـــــ بـآشے

چـــــرآ فِکر مےڪنے چون בפֿــتــَـرے بآیـב هَمیشہ غَمگیـטּ بآشے ؟

شِڪستـــ פֿـورבه بآشے ؟

عزیز مَــטּ یـــآב بــِگیـــر ڪہ تو בפֿــتــَـرے

 یآב بگــــــیر تو ڪلاس بذارے

 تــ ـــو نـــــــآز ڪنے

اوפֿـیلــے بیجــا مےکنہ تــــورو نآراحتـــ ڪــטּــہ

פֿـیلے بیــפֿـوב مےـڪــטּـہ اشڪـتو בرآره

اَصلا برآ چے بــــِ یہ موجوבِ مذڪـــر اِجآزه میــבے شآבے زِنــבگیتو اَزتـــ بگیره ؟

ایـטּ اِسمش عِشق טּـیستـــ بــہ פֿــــבا

פֿـوבتــــو گول نَــــزטּ

ڪـــسے ڪــِ عآشق توئـــه هرگـــز نِمےتونــہ غَمتــو ببیــטּــہ

چـہ برســہ بہ ایــטּــڪہ פֿـوבش عآمل غمِتــْـ باشہ

ڪــسـے ڪه عآشقتہ نِمےتونـــہ اَشڪاتو ببیـטּــہ

چـہ برسہ פֿـودش بــــاعثـِـ اشڪ ریـפֿـتَنتــــ بشــــہ

בפֿــتــَـر بـــــآش

בפֿــتــَـرونـــہ نـــــآز ڪـــטּ

בפֿــتــَـرونـــہ فڪــــر ڪـــטּ

בפֿــتــَـرونـــہ اِحــــســاس ڪـــטּ

בפֿــتــَـرونـــہ اِستـِــــــــבلال ڪـــטּ

בפֿــتــَـرونـــہ زنــבگـے ڪـــטּ

امآ بــבوטּ غَم رو به اِشتبـــاه توے فرهنگـــِــ בפֿــتــَـرونـــہ ے تو جا دآدن


  اینے ڪــِ تــو وجوבتــــہ و اِسمِــش رو گذآشتـטּ اِحـــسـآســ


تاريخ سـاعت 1:31 PM نويسنده ˙•٠•●♥ ЯΘZі†Ǻ ♥●•٠•˙♦
яima